Artikel 1 Definities
1. Nathalies Pictures, gevestigd te Spijkenisse, KvK-nummer KVK-63230801, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als fotograaf.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf zich
tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever
verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en
levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de
opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een
offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon
begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al het geen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig
gefactureerd.
Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief
met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra
personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de
overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten, zullen apart worden
gefactureerd.
3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige
deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele
betaling is voltooid. Het volledige bedrag dient voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan.
4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling
van het factuurbedrag.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat
moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit
verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de
opdrachtgever.
6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de
shoot eerder plaatsvindt.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in
verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar
aan fotograaf.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk
behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit
artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de
opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet
bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door locatie, is deze verantwoordelijk voor het
regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan
zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
6. Fotograaf zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal fotograaf
voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van haar uurtarief per uur wachttijd rekenen. In deze wachttijd zal
fotograaf geen foto’s maken.
7. In het geval een opdracht uit 8 of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig
tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van
tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.
Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken,
verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte,
extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke
voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals
bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Fotograaf zal indien nodig zorg dragen
voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als fotograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe
datum overeenkomen.
2. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten
vervangen.
3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd
gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan
ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet,
waarbij de datum wordt voorgesteld door de fotograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen
wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde
bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij
geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in
aanmerking komt:
Bij annulering tussen 5 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 50% van het
geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 75%
van het bedrag in rekening gebracht.
4. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een
workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen
72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op
een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag vindt plaats binnen 10 werkdagen na
de wijziging.
5. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander,
zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk
twee dagen voor aanvang van de workshop aan fotograaf worden doorgegeven. Indien opdrachtgever geen
vervanging kan vinden gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annuleren is tot vier weken voor
aanvang kosteloos; annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de
deelnamekosten; annulering binnen 2 weken resulteert in volledige betaling.
Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of
annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan
oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft
plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van fotograaf jegens
opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer
dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De
tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens
opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen
van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.
4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Fotograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever
de foto’s na overdracht te bewaren.
7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot
anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een
bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats
kan vinden.
8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of
handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om
gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
10. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de
opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
11. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe
schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.
12. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
haar geleverde diensten en goederen.
Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie
1. De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content
berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte
documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na
volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan
vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van
fotograaf.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat
tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te
vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op
social media plaatsen.
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op
het auteursrecht.
7. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever fotograaf toestemming het beeldmateriaal te
gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en
demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
9. Wanneer beeldopnamen worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde
kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het uitdrukkelijk
verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag
enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd. Wanneer
andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de
privacyverklaring.
2. Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop
belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige
workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende
workshop onverlet.
Artikel 12 Levering
1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte
leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter
geen rechten worden ontleend.
2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt
volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf.
3. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden
gefactureerd.
Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden. Indien gewenst kan opdrachtgever ook een album
aanschaffen.
4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Fotograaf is
niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
5. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.
Artikel 13 Fotoalbums
1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of
retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij
hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te
herroepen.
2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht,
tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan
opdrachtgever gecommuniceerd.
5. Fotograaf maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever heeft recht op maximaal drie feedback rondes om wijzigingen in het ontwerp aan te
brengen, tenzij anders overeengekomen.
7. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele
foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk.
8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt
gemaakt aan fotograaf, mag fotograaf ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het concept.
9. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden
na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend.
Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.
Artikel 14 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7
kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het
arrondissement waar fotograaf is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

Algemene voorwaarden

Nathalies Pictures